د درې دیوال کمپیوټر خالي خولۍ شیټ جوړونکي - د چین دری دیوال کمپیوټر هولو شیټ چمتو کونکي او فابریکه