د څلور دیوال کمپیوټر هولو شیټ جوړونکي - د چین څلور دیوال کمپیوټر هولو شیټ چمتو کونکي او فابریکه