د ملټيیرر کمپیوټر هولو شیټ جوړونکي - د چین ملټيیرر کمپیوټر هولو شیټ چمتو کونکي او فابریکه